top of page

תקנון האתר 

 

 

הקדמה 

תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר וכן תנאי הרכישה באמצעות האתר.  
אנא קראו את התנאים המופיעים בתקנון בקפידה. 
לתשומת ליבכם: עצם השימוש באת
ר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. 

ייתכן ותנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים ומבקשים לקרוא את התקנון מדי פעם ובפרט לפני ביצוע כל רכישה.  

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 

א. כללי  

1.1. אתר האינטרנט שכתובתו: www.balloonsforme.com (לעיל להלן: “האתר”), מופעל על ידי בלונים לאירועים 208495382
(להלן: “המפעילה”). 

1.2. תוכן האתר ותנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור במין זכר – אף מין נקבה במשמע ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת. 

1.3. חלוקת תקנון זה לסעיפים, ומתן כותרות לסעיפים, נעשו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות התקנון. 

1.4. אין להעתיק ו/או לשכפל תוכן מהאתר ו/או מתקנון זה ו/או לעשות בתוכן האמור כל שימוש, ללא הרשאה מראש ובכתב מאת המפעילה. כולל שימוש בתמונות סרטונים וכל תוכן אשר בלונים לאירועים מציגים למטרות מסחריות כל הזכויות שמורות לבלונים לאירועים 208495382 

1.5. האתר הוא אתר מכר מקוון  (להלן: “השירות”). 

1.6. האתר מיועד לביצוע רכישות קמעונאיות בלבד. לא תתאפשר רכישה סיטונאית. האמור בסעיף זה, הוא בנוסף להגבלות הרכישה שייתכן ויחולו על כל מוצר ומוצר.  

1.7. המפעילה שומרת על זכותה להגביל את כמות המוצרים שיכול לרכוש לקוח, בין ברכישה מסוימת ובין בכלל.  

1.8. למען הסר ספק, משתמש רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.   

1.9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר ו/או השירות בכל עת, ללא מתן הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בהתאם, המפעילה לא תישא באחריות בגין כל שינוי, השהייה או הפסקה של פעילות האתר ו/או השירות, וזאת מכל סיבה שהיא.  

1.10. המפעילה רשאית לשנות ולעדכן את השירותים המוצעים על ידה באתר, את היקפם וזמינותם, את תוכן הרכב המידע המופיע באתר, את תצורת האתר ומבנהו וכיו”ב והכל ללא התראה וללא הודעה מוקדמת.  

1.11. משתמש הוא כל מי שמבצע פעולה באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישה מקוונת, קבלת מידע וכיו”ב (להלן: “משתמש”).  

1.12. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר והן עשויות להשתנות מעת לעת. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בגין המפעילה לבין המשתמש באתר. לפיכך, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.  

1.13. כל שימוש באתר, לרבות אך לא רק, גלישה בו ו/או ביצוע כל פעולה אחרת (ולרבות אך לא רק, רכישת ו/או הזמנת פריטים דרך האתר), מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק, לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה ו/או באתר, וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן מסכים לפעול לפיהן ומקבלן ללא שום הגבלה ו/או הסתייגות. 

1.14. כל משתמש מצהיר בעצם ביצוע פעולה באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו ללא הסתייגויות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, בגין השימוש באתר ו/או מידע שפורסם באתר ו/או רכישה מקוונת, למעט טענות הקשורות בהפרה של המפעילה התחייבות מפורשת לפי תקנון זה או הפרת החוק. 

1.15. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף תנאים בתקנון, וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש עם תחילת ו/או המשך שימושו באתר. לפיכך, יש לעיין בתקנון מעת לעת ובכל מקרה טרם ביצוע כל שימוש ו/או הזמנה באתר, ובהתאם לאמור, הרי שבעת כל שימוש ו/או ביצוע הזמנה באתר, ייחשב המשתמש ככזה שמסכים לאמור בתנאי תקנון זה, כפי שהם במועד השימוש ו/או הרכישה. ככל והמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי תקנון זה, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר. 

1.16. מועד תחולת השינוי, לפי סעיף ‎1.15 לעיל, יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום, תהא כפופה לתקנון המעודכן. 

1.17. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר ו/או כל פרסום האחר, לבין האמור בתקנון זה, יגבר ויחול האמור בתקנון זה. 

1.18. לקוח שמבצע רכישה מקוונת באמצעות האתר (להלן: “לקוח”), מצורף גם למאגר הלקוחות של המפעילה. 

1.19. השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל בלבד.  

1.20. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את תחולת זה.משתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה אחרת. 

1.21. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר משתמש למפעילה ו/או שהצטבר אודות משתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה. 

1.22. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות התקנון. 

1.23. התקנון חל על השימוש באתר באמצעות כל כלי תקשורת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחשב, טלפון נייד, טאבלט וכיו”ב.  

1.24. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת דוא”ל ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למפעילה לשלוח אליו הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ואו לפעילות אתרים אחרים שמפעילה המפעילה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות ללקוחות . מובהר כי בעת הרישום לאתר, המשתמש מסכים לקבל מהמפעילה הודעות ודיוורים שונים באמצעים שונים, לרבות דוא”ל, מסרונים והודעות וואטסאפ, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת אוטומטית ו/או ידנית. 

1.25. המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבלת הודעות מערכת (כגון שאלונים, סקרי שירות ומכירה וכו’), בדוא”ל ו/או ב SMS, מאת המפעילה ו/או מי מטעמה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהודעות כאמור בסעיף זה ימשיכו להתקבל אצלו גם לאחר שהודיע על רצונו שלא לקבל דברי פרסומת מאת המפעילה ו/או מי מטעמה. 

1.26. המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבלת הודעות דוא”ל ו/או  SMS מאת המפעילה ו/או מי מטעמה, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: הודעות אימות והודעות בקשר להזמנות שבוצעו באתר. 

1.27. מובהר כי אין באתר ו/או בשירות כדי להוות הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.  

2. מי רשאי להשתמש באתר?  

2.1. משתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד, לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולמטרות אישיות בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה באתרים אחרים ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילה ו/או באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים. 

2.2. המפעילה רשאית שלא לאפשר למשתמש/אדם מסוים לרכוש מוצרים באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא וגם אם בעבר אפשרה לו לרכוש מוצרים באתר.  

2.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה רשאית הזכות למנוע ממשתמש את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולה באתר ו/או לבצע רכישה באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:  

2.3.1. אם הקליד לאתר ו/או מסר למפעילה פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין בשוגג ובין במתכוון. 

2.3.2. אם ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במפעילה ו/או בצד שלישי, לרבות לקוחותיה וספקיה של המפעילה.  

2.3.3. אם השתמש באתר כדי לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר או לעודד ביצועו של מעשה כזה.  

2.3.4. אם הפר תנאי  מתנאי תקנון זה או תקנון אחר שפורסם ע”י המפעילה. 

2.3.5. אם הוא חייב כספים למפעילה או לגורמים הקשורים אליה.. 

2.3.6. אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.  

2.3.7. אם הוא מטריד את המפעילה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או מנסה לפגוע בהם.  

2.3.8. אם קיימות מחלוקות בינו לבין המפעילה. 

3. המוצרים והנתונים באתר 

3.1. המפעילה לא מתחייבת לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים מעת לעת, ע”י גריעה ו/או הוספה של מוצרים.  

3.2. אספקת המוצרים בפועל, כפופה למלאי הקיים. המפעילה לא תהיה אחראית במקרה של חוסר במלאי של מוצר כזה או אחר שהוזמן ע”י משתמש. במקרה של חוסר כאמור, תזכה המפעילה את הלקוח בגין המוצר החסר.  

3.3. במקרה בו מוצר שהוזמן לא קיים במלאי ולא מדובר במוצר היחיד בהזמנה, רשאית המפעילה לספק את ההזמנה לא המוצר החסר וללקוח לא תהיה שום טענה בגין כך.  

3.4. לשימת הלב, המפעילה לא אחראית לשום נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מחוסר במוצר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור)
לא בגין אבדן הזמן שבין מועד ההזמנה למועד האספקה או רכישת המוצר במקום אחר במחיר גבוה יותר.  

3.5. המפעילה לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים המופיעים באתר.  

3.6. מובהר כי מלאי המפעילה משתנה באופן תדיר, ובהתאם לכך, ייתכן כי זמינותם של פריטים מסוימים עלולה להשתנות ו/או להתעדכן ובהתאם ייתכן כי יהיו אי דיוקים ו/או שגיאות בכל הקשור לנכונות זמינות הפריטים. יובהר כי זמינותו של פריט כזה או אחר תיקבע אך ורק בהתאם לקיומו של אותו פריט במלאי הקיים במחסני המפעילה ו/או מי מטעמה. המפעילה תעשה כל שביכולה על מנת שהמידע המוצג באתר בכל הקשור לזמינותו של פריט כזה או אחר [ככל שמוצג] יהיה מעודכן ביחס למלאי הקיים בפועל, ואולם למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה, היה ויתגלה כי פריט כלשהו המוצג באתר לא יהיה זמין במלאי המפעילה. ככל שיהיה חוסר במלאי המפעילה ביחס לפריט כזה או אחר, לאחר שבוצעה הזמנת אותו פריט, ולא מדובר בפריט היחיד בהזמנה, תהיה רשאית המפעילה לספק את ההזמנה, ללא הפריט החסר והיא תזכה את הלקוח בתמורה ששילם בעד המוצר החסר. 

3.7. נתונים אודות המוצרים- הנתונים והפרטים המופיעים באתר לגבי כל מוצר, נמסרים ע”י היצרן או הספק של המוצר ובאחריותם. הקפידו לקרוא את הכיתוב המופיע על המוצרים עם קבלתם.  

3.8. פרטי היצרן ו/או היבואן של כל מוצר, מופיעים על המוצרים ואולם ככל שהמידע אינו זמין, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה. 

3.9. המפעילה משתדלת להבטיח כי כל המידע באתר, הכולל בין השאר את פרטי המוצרים ומחיריהם, מדויק ונכון בכל עת ואולם, ייתכנו שגיאות ו/או אי דיוקים במידע המוצג באתר, והמפעילה תנסה לתקן כל שגיאה במידע המוצג באתר, תוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לה הדבר. 

3.10. על המשתמש לתת דעתו לדברים הבאים:  

3.10.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר, הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המפעילה בשום אופן. 

3.10.2. צבעי המוצרים המוצגים באתר תלויים בגורמים שונים, ולרבות אך לא רק, הגדרות המצלמה באמצעותה בוצע הצילום והגדרות התצוגה במכשיר המשתמש; למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המפעילה בגין ובקשר לכך. 

3.10.3. גודלם וצורתם של המוצרים עשויים להיות שונים במציאות מהאופן בו הם מוצגים באתר ו/או  על מסך המשתמש.  

3.10.4. ככל שלגבי מוצר מסוים לא מצוינים נתונים ו/או מידות ו/או צבעים, על  המשתמש ליצור קשר עם המפעילה ולברר את הנתונים המלאים אודות המוצר או להימנע מרכישתו. 

3.10.5.  כמו כן, בין אם הנתונים המלאים אודות מוצר מסוים מוצגים באתר ובין אם לאו, הרי שהמשתמש בלבד אחראי לבדוק אם נתוני המוצר תואמים את צרכיו ודרישותיו, ובכלל זה  מידות המוצר, מאפייניו, צבעו וכיו”ב.  המשתמש יהא משותק מלטעון לאי התאמה, במקרה בו לא בדק את הנתונים טרם ביצוע הרכישה.  

3.11. על המשתמש בלבד מוטלת האחריות להקפיד ולקרוא את פרטיו המלאים של המוצר המפורטים בדף המוצר וככל שאין כאלו, על המשתמש ליצור קשר עם המפעילה ולברר את פרטיו המלאים של המוצר, כאמור לעיל, טרם הזמנת המוצר. הוזמן המוצר, יראו את המשתמש ככזה שקיבל לידיו את מלוא הנתונים אודות המוצר ומצא אותם מלאים ומתאימים לצרכיו ולא תישמע כל טענה בדבר העובדה שלמשתמש לא הוצגו הנתונים המלאים אודות המוצר. 

3.12. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לבדוק את האתר לאיתור וירוסים, אך אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט נקי מווירוסים ו/או תכנים זדוניים אחרים. נוכח האמור, הרי שבאחריות המשתמש להתקין במכשיר ו/או במחשב דרכו הוא עושה שימוש באתר, תוכנות ומערכות שמטרתן לאתר וירוסים ותכנים זדוניים באינטרנט המפעילה ו/או מי מטעמה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למכשירו של המשתמש כתוצאה מהגלישה באתר. 

3.13. המידע וההמלצות הניתנים במסגרת האתר לגבי נושאים ומוצרים שונים, משקפים אך ורק את עמדת המפעילה לגבי הנושאים האמורים וייתכן כי קיימות דעות אחרות באותם הנושאים ומכל מקום אין מדובר בהנחיה או המלצה מחייבת, וכן אין לראות בכך שום מצג מטעם המפעילה מלבד המלצה שאינה מחייבת, כאמור. על המשתמש לבדוק ולברר את מגוון הדעות והנתונים הקיימים בנושאים לגביהם ניתנים על ידי המפעילה נתונים או המלצות שונים, ולמפעילה בכל מקרה לא תהא כל אחריות בקשר לכל נושא ו/או המלצה ו/או דעה המוצגים באתר. משתמש העושה שימוש בהמלצות ובמידע המופיעים באתר או המקבל החלטותיו על סמך מידע והמלצות אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ומי מטעמה בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על ההמלצות ו/או המידע ו/או הדעות המופיעים באתר. 

3.14. מחירי המוצרים יהיו כפי שהם מופיעים באתר ליד כל מוצר. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. המחיר הקובע יהיה המחיר באתר במועד אישור ההזמנה. 

3.15. בהתאם לאמור, יובהר כי המחירים המצוינים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לסל הקניה באתר לבין המחיר בעת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים במועד ביצוע ההזמנה, כאמור. למען הסר ספק, המשתמש מביע, בשימושו באתר, הסכמתו לאמור ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ומי מטעמה בכל הקשור והכרוך בכך, ולרבות אך לא רק, במקרה שבו יהיו קיימים פערי מחירים כאמור. 

3.16. המפעילה לא מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו זהים או זולים יותר ממחירי המוצרים באתרים ובנקודות מכירה אחרות.  

3.17. כל המחירים באתר כוללים מע”מ כשיעורו בחוק.  

3.18. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת בדף הפריט.  

3.19. המפעילה עורכת מעת לעת מבצעי מכירות שונים ומעניקה מעת לעת הנחות ללקוחותיה, כולם או חלקם, בהתאם לפילוח שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אין הכרח שכל מבצע שתערוך המפעילה או כל הנחה שתינתן על ידה, יחולו על כלל הציבור ואין הכרח כי כל מבצע או הנחה כאמור יפורטו באתר. בנוסף, המפעילה רשאית לכלול באתר מבצעים ו/או הנחות אשר לא יתקיימו בסניפי המפעילה, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט. המפעילה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת, לשנותו או להחליפו ולבטל ו/או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת על כך. 

3.20. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר [אלא אם יצוין אחרת]. בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי [ככל שקיימים] בגין פריטים בהנחה. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. 

3.21. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה. לא יינתן החזר כספי על רכישות באמצעות קופונים.  

3.22. ביחס למוצרים המסופקים למפעילה על ידי צדדים שלישיים, מופיעים המידע והנתונים כפי שנמסרו למפעילה על ידי ספק המוצר הרלוונטי ובאחריותו.  המפעילה עושה ככל יכולתה על מנת לספק את המידע הנכון והמלא ואולם לא יכולה להתחייב לכך.  

3.23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין שהמפעילה לא בודקת את המידע שמוסרים הספקים, את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והמפעילה לא תישא באחריות בגין שום אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע, או בקשר לטיב המוצרים או התאמתם לצרכי הלקוח או לתיאורם.   

3.24. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, בין ישיר, עקיף או תוצאתי, הנובע מטעויות, השמטה או מחסור במידע, ביחס למוצר הנמכר באתר. 

4. ביצוע רכישה באתר 

4.1. בכפוף להוראות תקנון זה, מי שרשאי לבצע רכישה באמצעות האתר הוא אזרח ישראלי בגיר או תאגיד רשום כחוק, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף המכובד בישראל ואשר הונפק ע”י חברת אשראי ישראלית, הרשום על שמו ונמצא בבעלותו, יש לו כתובת רשומה בישראל וכתובת דואר אלקטרונית (דוא”ל), ובכפוף לכך שמילא את כל הפרטים הנדרשים לשם הרשמה לאתר ולביצוע רכישה (שם מלא, ת”ז, כתובת מגורים, טלפון נייד, טלפון בבית, דוא”ל וכיו”ב, כפי שיידרש במועד ההרשמה ו/או מעת לעת) והשלים את כל פרטי הרכישה באתר, בהתאם לאמור בתקנון זה. 

4.2. במסגרת ההרשמה על המשתמש למלא פרטים בטופס הרשמה (פרטים אישיים, פרטי התקשרות). יש למלא את כל השדות בטופס ולהקפיד על מילוי פרטים אמיתיים, נכונים מלאים ומדויקים. מובהר כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע ואולם ללא מסירת המידע, לא ניתן לבצע רכישה באתר.  

4.3. בהרשמה לשירות, מסכים המשתמש כי המפעילה תשמור את פרטיו האישיים ואת פרטי ההתקשרות עימו, לרבות באמצעות “מאגר מידע”, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.  

4.4. המפעילה שומרת על זכותה לקיים אפשרות לכניסה חוזרת מקוצרת לאתר, באמצעות שם משתמש וסיסמה- בעת ההרשמה לשירות ו/או לשירות דיוור של המפעילה, תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל הפעמים הבאות, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה, במקום למלא את הפרטים האישיים ואת פרטי ההתקשרות בכל פעם מחדש. שמרו על שם המשתמש ועל הסיסמה בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם והחליפו את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.  

4.5. על מנת להשלים רכישה באתר, נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המשתמש ואמצעי התשלום. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע העסקה בכלל ולמצער ללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מלא, נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד, והמפעילה לא תהא אחראית במקרה שבו התבצעה הזנת פרטים שגויים או חלקיים  ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה ו/או עלות ו/או נזק שייגרמו בגין כך ו/או מכל הנובע מכך. 

4.6. לשם ביצוע הזמנה באמצעות האתר, יש לבחור את המוצרים אותם מבקשים לרכוש, מתוך רשימת המוצרים באתר. כל מוצר שיבחר, יתווסף לסל הקניות. 

4.7. דמי משלוח-  

4.7.1. לחשבון הסופי יתווספו דמי משלוח בסך 20₪ באשדוד. לרבות מוצרים שיהיו רשומים ככולל משלוח. בנוסף לכך ערים שהם מחוץ לאשדוד יגבה משלוח על פי כל מה שכתוב בפרטים של הרכישת מוצר. על הלקוח לקרוא את מחיר המשלוח בזמן ההזמנה. 

4.7.2. עלות המשלוחים יכולה להשתנות בכל רגע. המשלוחים הם בהזמנה מראש בלבד ואין אופציה מהרגע להרגע. 

 4.7.3. לתשומת הלב- המשלוחים עושים מאמצם לרצות את הלקוח ולהגיע בזמן המצוין בהזמנה ללא שום הבטחה שיאחר דקה לפה דקה לשם או להיפך. 

4.8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי המשלוח מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. 

4.9. מועד האספקה יהיה על פי מה שהלקוח הזין בהזמנה שלו. ועל פי הסכמתה של המפעילה 

4.10. אין הילה ללקוח לתבוע על איחור באספקת המשלוח.  

4.11. עם סיום ההזמנה תתבקשו להזין את מספר כרטיס האשראי שלכם, ואת הפרטים הדרושים להשלמת ההזמנה.
המשתמש אחראי לנכונות הפרטים שימסור ולכל תקלה ו/או נזק שיתרחש בשל מסירה של פרטים חלקיים או שגויים.   

4.12. לאחר הקלדת כל הפרטים הנדרשים ואישור ההזמנה על ידי הלקוח, ישלח ללקוח, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר, אישור ראשוני על קליטת הזמנתו. אישור זה אינו מהווה אישור סופי לביצוע עסקה, אלא רק אישור על קליטת ההזמנה והפרטים.  אם לא קיבלתם אישור הזמנה, למרות השלמת רכישה באתר, עליכם לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה.  

4.13. עסקת הרכישה תבוצע בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים במצטבר:  

4.13.1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי. 

4.13.2. המוצרים המופיעים בהזמנה נמצאים במלאי, כולם או חלקם. 

4.13.3. העסקה עומדת בתנאי תקנון זה. 

4.14. מניין הימים למשלוח המוצרים, יחל רק לאחר שליחת הודעה לדוא”ל של הלקוח, כי העסקה הושלמה בהצלחה. 

5. אופן התשלום  

5.1. ניתן לשלם עבור רכישה באתר, באמצעות כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות האשראי הישראליות ואשר שייך למזמין ובבעלותו.  

5.2. לא ניתן לשלם עבור רכישות באתר באמצעות המחאות, כסף מזומן, כרטיסים נטענים, כרטיס מתנה או תווי קניה. אלה אם כן באישור מראש בלבד על המפעילה 

5.3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השימוש באמצעי תשלום מסוימים או להתיר אמצעי תשלום נוספים בכל עת, ולהחיל הסדרי ותנאי תשלום שונים ותנאי תשלום שונים, על אמצעי תשלום שונים.  

5.4. תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לשיקול דעת המפעילה. מועד החיוב ומספר תשלומים אפשרי, יוצגו לאישורכם בהליך אישור ההזמנה. 

5.5. המפעילה תמציא ללקוח חשבונית בגין התשלום עבור ההזמנה, לא יאוחר ממועד אספקת המוצרים שרכש.  

5.6. המפעילה רשאית לשלוח את החשבונית בדוא”ל בלבד והלקוח מסכים לכך. כתובת הדוא”ל אליה תשלח החשבונית היא כתובת הדוא”ל שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה או בעדכון הפרטים האחרון שביצע באתר.  

5.7. המפעילה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לדרוש ממשתמש שביצע רכישה באתר, להזדהות במועד אספקת ההזמנה וכתנאי למסירת המוצרים, באמצעות תעודת זהות/רישיון נהיגה ישראלי בתוקף או דרכון בתוקף, ולהציג את כרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה.  

5.8. בכל מקרה בו יימצא שההזמנה בוצעה על ידי מי שאינו בעליו החוקיים של כרטיס האשראי באמצעותו שולמה, רשאית המפעילה לבטל את העסקה באופן מידי וללא התראה ולא לספק את המוצרים (לרבות במועד האספקה עצמו ואף לאחר הגעת השליח למענו של הלקוח) וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך, כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.  

6. ביטול עסקה ע”י המפעילה  

6.1. המפעילה רשאית לבטל את העסקה, לרבות בקרות אחד מהמקרים הבאים: 

6.1.1. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות תקלה טכנית בהצגת הפריט באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו. 

6.1.2. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, ולרבות אך לא רק, במקרה של פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, הנחיות ו/או הוראות של הרשויות המוסמכות וכן מכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של המפעילה. 

6.1.3. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או שלא לשימוש אישי ו/או  לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו. 

6.1.4. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה ההזמנה [אך טרם המשלוח ללקוח].  

6.1.5. ביטול עסקה ע"י הלקוח יתבצע ע"י יצירת קשר טלפוני למספר : 053-3906374 הביטול בתנאי שלא התחלנו את הטיפול בהזמנה ו/או 3 ימים לפני מועד האספקה.

6.2. בוטלה העסקה כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי והמפעילה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת מוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

7. אספקת המוצרים  

7.1. השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל בלבד. 

7.2. המפעילה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל בלבד ו/או לנקודת איסוף מוסכמת מראש עם הלקוח,
כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. 

7.3. המפעילה תספק את המוצר שנרכש באתר, אחרי תשלום מוסדר 

7.4. מובהר כי ימי שבת ושבתון החנות הינה סגורה ולא עובדת  

7.5. אספקת הרכישה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח של בלונים לאירועים”).  

7.6. מובהר כי דמי המשלוח שישלם הלקוח, לא יוחזרו לו בשום מקרה, לרבות לא במקרה של ביטול עסקה, למעט אם במועד ביטול העסקה טרם נמסר המוצר לחברת השילוח ו/או אם העסקה בוטלה מחמת אי התאמה, כהגדרתה בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ”ח-1968. 

7.7. על הלקוח להיות נוכח במען שציין בעת ביצוע ההזמנה (או במען שנמסר על ידו בעת ההרשמה לשירות), במועד האספקה.  

אם הלקוח לא יימצא במען הנ”ל במועד האספקה, רשאית המפעילה להורות לשליח להשאיר את המוצר במען הנ”ל, מחוץ לדלת. במקרה כאמור, לא תישא המפעילה בשום אחריות, בגין השארת המשלוח מחוץ לדלת, לרבות לא במקרה של גניבה ו/או חוסר במוצרים ו/או פגם במוצרים ו/או בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת המשלוח כאמור ו/או מהשארתו בסמוך לדלת. מובהר, למען הסר ספק, כי הלקוח יהיה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה בגין מצב המוצרים, חוסר במוצרים וכל אי התאמה ו/או נזק. ויחויב בתשלום מלא עבור המוצרים שסופקו במסגרת ההזמנה והושארו מחוץ לדלת ובדמי משלוח. בעצם ביצוע ההזמנה באתר, מאשר המשתמש ומסכים לתנאי סעיף זה.  

7.8. במקרה בו יושאר המשלוח בסמוך לדלת, כאמור לעיל, רשאים (אך לא חייבים) המפעילה ו/או מי מטעמה לצלם את המוצרים בסמוך לדלת, וכן את הדלת כולה והכניסה למקום. תמונה שתצולם לפי סעיף זה תהווה ראיה לכך שהמשלוח נמסר כדין.   

7.9. התקנון של חברת השילוח יחול על כל אספקה של מוצרים שנרכשו באתר ויחייב את הצדדים.  

7.10. המפעילה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח.  

7.11. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח, תהא המפעילה ו/או חברת השילוח רשאית לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו. 

7.12. המפעילה לא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת המפעילה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים ו/או כל גורם של כח עליון. 

9. שעות פעילות האתר ומוקד שירות לקוחות  

9.1. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, לרבות אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו או מכל סיבה אחרת.  

9.2. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של המפעילה הן כלהלן: 

ימים א’-ו’ בין השעות: 09:00- 20:00. ימי שישי מ9:00 עד 14:00 

9.3. מוקד שירות הלקוחות אינו פעיל בימי שבת, ערבי חג, שבתון וחג. 

9.4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים או חריגות במועדי האספקה וכן בזמני ו/או בשעות הפעילות האתר ו/או מוקד שירות הלקוחות והמפעילה אינה מחויבת למועדים אלה. שינוי ו/או חריגה כאמור, לא יקימו למפעילה אחריות. 

9.5. המועדים והזמנים הנ”ל יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של המפעילה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר או בתקנון. 

9.6. ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה בדוא”ל:  balonimevent@gmail.com
או באמצעות הטלפון: 053-390-6374 . המפעילה רשאית לעדכן את פרטי ההתקשרות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.  

 

10.. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, ואין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהאמור בכל דין אלא אך ורק להוסיף עליו. 

11.2. המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי תקנון זה ו/או כל מעשה ו/או מחדל ו/או שימוש בזדון של המשתמש ו/או שימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו. 

11.3. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למפעילה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי, טעות בהקלדת כתובת וכיו”ב.   

12. בעלות על תוכן וזכויות באתר 

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה התכנים, זכויות היוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכיו”ב, לרבות, עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעילה, או של צדדים שלישיים שהמפעילה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

12.2. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או בשימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

12.3. השמות “בלונים לאירועים” ושם הדומיין של האתר https://www.balloonsforme.com/, לרבות כל סימני המסחר של המפעילה (בין אם רשומים ובין אם לאו) הם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעילה, ואין בפרסומם ברשת האינטרנט ו/או באתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

12.4. כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד. 

12.5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. 

12.6. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב. 

12.7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להעביר (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) ו/או להציג חומר ו/או מידע כלשהו מתוך האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות, סימני מסחר, טקסטים וקוד מחשב) אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהמפעילה. 

12.8. אין להשתמש בנתונים ו/או בתוכן כלשהם המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).  

12.9. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלו שעיצבה לו המפעילה. 

12.10. האתר והמידע המופיעים בו, לרבות אך לא רק, עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, אור קולי, ולרבות אך לא רק, טקסט, סלוגנים, לוגו המפעילה, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות אך לא רק, כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק, כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה [animation], תרשים, דמות, הדמיה, דגימה [sample], סרטון,
קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר [format], פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל, צלמית [icon] (“התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ובהתאם לכל דין אחר
[ולרבות דין בינ”ל, ככל שרלוונטי]. לפיכך, נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות ו/או למכור כל חלק מן התוכן הכלול ו/או המוצג באתר, כל זאת ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה, ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה, ככל שהסכמה שכזו אכן תינתן. 

12.11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא [וזאת, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שלא נרשמו] בקשר עם האתר ובכללן, שם המתחם [domain], הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, know how, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה הבלעדי של המפעילה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה למפעילה להשתמש בהן [ככל שקיים צד שלישי כאמור] והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלעדית [או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן]. בהתאם לאמור לעיל, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בין שמדובר בפעולה מסחרית ובין שאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי המפעילה, ככל שרשות כזו אכן תינתן. 

12.12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אובייקטים הקשורים למוניטין המפעילה, סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של המפעילה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמת המפעילה לכך מראש ובכתב ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה באופן בלעדי. 

12.13. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתקנון זה, חל איסור לבצע את הפעולות הבאות:  

12.13.1. לעשות שימוש כלשהו, שאינו שימוש אישי ופרטי, באתר ו/או בתוכן המופיע באתר. 

12.13.2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. 

12.13.3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות אך לא רק, תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכל תוכנה ו/או יישום אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי ו/או ביצוע כל פעולה דומה אחרת, של תוכן האתר. 

12.13.4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת [iframe] גלויה ו/או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים דבר כלשהוא. 

12.13.5. לקשר לעמודים המצויים באתר (“קישור עומק”), אלא לעמוד הראשי בלבד. 

12.13.6. לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות אך לא רק, הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ו/או כל מידע אחר אשר מאוחסן באתר ו/או בשרתי ו/או מאגרי המידע בו מופעל ו/או מאוחסן ו/או מצוי האתר ו/או כל חלק ממנו ללא הסכמת המשתמשים והמפעילה, באופן מפורש ובכתב, לרבות אך לא רק, באמצעים אוטומטיים. 

12.13.7. להשתמש באתר או בתוכן שבאתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט. 

12.14. המפעילה רשאית למנוע את הגישה של משתמש שיפר הוראה מהוראות סעיף ‎12 לעיל, לאתר ואף לנקוט נגד המשתמש הליכים פליליים ו/או אזרחיים, על-פי כל דין. 

13. אבטחת מידע ופרטיות  

13.1. האמור בסעיף זה כפוף למסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר, במועד הרלוונטי.  

13.2. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין המופיע במדיניות הפרטיות של המפעילה, יגבר האמור במדיניות הפרטיות.  

13.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. 

13.4. הגנת נתוני כרטיס אשראי באתר מתבצעת ע”י חברת רווחית מוסמכת תקן PCI DSS. 

א. המשתמש באתר מתחייב לא לבצע ולא לנסות לבצע פעולות שיבוש של פעילות האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים. 

ב. בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו. 

13.5. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. 

13.6. המפעילה נעזרת באמצעי אבטחה כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.  על אף האמור, המפעילה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך,  מובהר בזאת כי המפעילה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, למשתמש ו/או למי מטעמו.  

14. התיישנות 

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה, בגין ו/או הנובעים משימוש באתר ו/או עסקה שבוצעה באתר, תוגבל לתקופה של 6 (שישה) חודשים והצדדים רואים בכך כהסכמה לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958. 

15. סמכות שיפוט וברירת דין 

15.1. הדין החל על השימוש באתר, על תקנון זה ועל העסקאות המבוצעות באתר הוא הדין הישראלי בלבד.  

15.2. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה באתר, מוקנית לבתי המשפט במחוז מרכז. 

16. שונות 

16.1. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים.  

16.2. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין המשתמש לבין המפעילה בכל הנוגע לשימוש באתר  ולביצוע רכישות באתר, והוא גובר על כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ולביצוע רכישות באתר.  

16.3. רישומי מערכות המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות באתר ובאמצעותו יהוו ראיה לנכונות הפעולות. 

16.4. מובהר כי רק הרישומים במערכות המפעילה ולא שום מקור אחר (לרבות לא תוכן הודעות דוא”ל של משתמש או לקוח) יהוו ראיה לנכונות פעולות ו/או לקיומן של עסקאות ולפרטיהן. 

עודכן ביום 14/12/22  

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page